Một số camera vùng sản xuất

Camera - 2

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

TP Hà Nội | 31/05/2020

Camera - 4

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

TP Hà Nội | 31/05/2020

Camera - 1

HTX Phương Nam

Tỉnh Sơn La | 31/05/2020

Camera - 1

HTX Toàn Phát

Tỉnh Sơn La | 31/05/2020

Camera-1

HTX NN An Toàn Chiềng Hặc

Tỉnh Sơn La | 31/05/2020