CỔNG THÔNG TIN & BỘ GIẢI PHÁP EGAP

TRUY XUẤT MINH BẠCH, QUẢN LÝ GIÁM SÁT & KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN VIỆT NAM

Một số camera vùng sản xuất

Camera - 2

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

TP Hà Nội | 21/10/2019

Camera - 4

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

TP Hà Nội | 21/10/2019

Camera - 1

HTX Phương Nam

Tỉnh Sơn La | 21/10/2019

Camera - 1

HTX Toàn Phát

Tỉnh Sơn La | 21/10/2019

Camera-1

HTX NN An Toàn Chiềng Hặc

Tỉnh Sơn La | 21/10/2019