Một số camera vùng sản xuất

Camera - 2

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

TP Hà Nội | 14/06/2021

Camera - 4

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

TP Hà Nội | 14/06/2021